Regulamin

 1. Wstęp

Poniższy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem slubwobcasach.pl (zwanego dalej Portalem). Każdy Użytkownik korzystający z portalu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień poniższego Regulaminu.

 1. Zasady ogólne
 2. Poniższy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017.
 3. Serwis slubwobcasach.pl jest przede wszystkim darmowym poradnikiem internetowym zawierający opisy różnych porad i sytuacji związanych z ślubem i weselem, opisanym na własnym doświadczeniu oraz opinii użytkowników, jest także bazą fotografów ślubnych, kamerzystów, kwiaciarni, usług ślubno – weselnych oraz wielu innych firm związanych z branżą ślubną itp. pracujących w Polsce.
 4. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Portalu, lecz z chwilą zarejestrowania się w tym Portalu osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku, każdy kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Portalu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
 5. Każda osoba w momencie rejestracji dodaje swoje ogłoszenie do Portalu i staje się jego Użytkownikiem.
 6. Każdy Użytkownik może zmieniać lub usuwać szczegóły swojego ogłoszenia na stronie “Moje konto”.
 7. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów (w szczególności fotografii) w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.
 8. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a). powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,
b). przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych, jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
c). powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.

 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a). rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej,
b). podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich,
c). umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, materiałów wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących podobne poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
d). umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
e). wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów,
f). umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,
g). podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

 1. Każda osoba ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu oraz jego skutki.
 2. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika jego Konto może zostać usunięte przez Administratora.

III. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu przynajmniej tych pól formularza (znajdującego się na stronach Serwisu), które oznaczone są jako obowiązkowe.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, dopełni procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
 4. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie w Serwisie wszelkich treści, fotografii, opisów oraz artykułów dodanych przez Użytkownika. Szczegółowo sposób wykorzystania przez Serwis informacji podanych przez Użytkownika reguluje Polityka Prywatności.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji prawdziwych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować trwałym usunięciem Konta Użytkownika.
 6. Konto
 7. Posiadanie własnego Konta w Serwisie jest bezpłatne.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny oraz informowania o tym fakcie Użytkownika.
 9. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 10. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
 11. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą Loginu i Hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika.
 12. Administrator świadomie nie udostępni Loginu i Hasła Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.
 13. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie w ramach Konta darmowego oraz płatnych wpisów w bazie firm, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.
 14. Każde Konto darmowe Użytkownik może przekształcić na konto płatne jeśli jest taka możliwość.
 15. Każdy Użytkownik Konta ma dostęp do dodatkowych funkcjonalności niedostępnych w Koncie darmowym.
 16. Abonament wpisów płatnych w bazie firm można wykupić na rok.
 17. Ceny Abonamentu podawane są na bieżąco na stronach Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Abonamentu w dowolnej chwili oraz bez podania przyczyny.
 18. Fotografie
 19. Użytkownik zamieszczając fotografie w Serwisie oświadcza, że:

a). posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji lub odpowiednie zgody osób trzecich, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i jego publiczne udostępnienie w ten sposób,
b). fotografia oraz jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza wolności oraz praw osób trzecich,
c). fotografia jest związana z tematyką ślubną,
d). udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

 1. Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 2. Każda fotografia jest weryfikowana przez Administratora pod kątem zgodności z regulaminem. W tej sytuacji Administrator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim powinien zweryfikować zdjęcie wskazane przez Użytkownika do umieszczenia w Serwisie
 3. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii Użytkownika, bez jego zgody oraz wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
 4. Administrator ma prawo nie zamieścić fotografii wskazanej przez Użytkownika bez konieczności podawania przyczyny.
 5. Fotografie zamieszczane przez Użytkowników powinny być w formacie .JPG oraz nie powinny być „cięższe” niż 5 MB.
 6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik.
 7. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu erotycznym lub pornograficznym. Administratorzy mogą usunąć fotografie subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie zdjęć naruszających Regulamin skutkować może zablokowaniem lub usunięciem Konta Użytkownika.
 8. Galerie zdjęć
 9. Galeria Zdjęć to podstrona Katalogu Firm, na której fotograf lub firma, może umieścić zdjęcia oraz opis swojej działalności związanej z tematyka ślubną, jak i dane kontaktowe. Użytkownik dodający wpis jest świadomy iż każdy może zobaczyć dane kontaktowe umieszczone przez użytkownika: adres, siedzibę firmy, stronę internetową, adres email, telefon kontaktowy.
 10. Każdy Użytkownik, który posiada Konto darmowe lub Konto platne może zakupić Galerię Zdjęć. Po dokonaniu zakupu Galerii przez Użytkownika zwiększana jest liczba dostępnych Galerii Zdjęć do wykorzystania.
 11. Cena Galerii Zdjęć podawana jest na bieżąco na stronach Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Galerii Zdjęć w dowolnej chwili oraz bez podania przyczyny.
 12. Galeria Zdjęć jest ważna przez 12 miesięcy licząc od chwili jej utworzenia.
 13. Użytkownik może przedłużyć ważność utworzonej Galerii Zdjęć o kolejne 12 miesięcy.
 14. Użytkownik może dodać maksymalnie 100 zdjęć w jednej Galerii.
 15. Użytkownik ma możliwość usunięcia w każdej chwili utworzonej Galerii Zdjęć. W przypadku usuwania Galerii Zdjęć Użytkownikowi nie przysługuje żadna rekompensata za niewykorzystany okres ważności Galerii.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego zdjęcia w Galerii Zdjęć bez konieczności podawania przyczyny.
 17. Wszystkie fotografie dodawane przez Użytkownika do Galerii Zdjęć powinny być zgodne z punktem V regulaminu.
 18. Użytkownik może w każdej chwili wyróżnić swój wpis, i umieścić go na pierwszych pozycjach, danej kategorii za dodatkową opłatą. Cena podawana jest na bieżąco na stronach Serwisu

VII. Postanowienia dodatkowe

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz za prawdziwość, rzetelność i autentyczność fotografii.
 2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami czy niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za “kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 6. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, a także nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na ten sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.
 9. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Konta Użytkownika.
 10. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora w zakładce kontakt.

 

Wszelkie reklamacje i sugestie proszę zgłaszać w zakładce Kontakt

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *